logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Kis közösségünk A Kitüntetés Fórum szabályzata

1  2  3  4  5  6  7  Következő   >]

A Kitüntetés Fórum szabályzata
A Kitüntetés Fórum szabályzataNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.02.20. 8:10    
Találatok2107  Hozzászólások0    
Kedves Tagtársak!
Kérlek Benneteket, hogy az általam mellékelt szabályzatot olvassátok át! Az oldalon most is fent lévő, 2014-es átdolgozott változata.
Meg kellene vitatnunk, hogy szükség van-e főszerkesztőre, vagy szerkesztőket szeretnénk?
Magam szerkesztőkre voksolok, akik önkéntes jelöléssel és a tagság által lesznek megválasztva.
Hivatali idejük egy év.
Azt szeretném, hogy aki érez magában kedvet, elhivatottságot, az előtt nyitva álljon az út.

A KITÜNTETÉS FÓRUM SZABÁLYZATA

HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 17. NAPJÁTÓL

I. A KITÜNTETÉS FÓRUM (a továbbiakban: Fórum) RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA

1.§ A Fórum a magyar és külföldi kitüntetések, jelvények és egyenruhák bemutatásához, a falerisztika, valamint a viselettörténet kutatásához, az ezekhez kapcsolódó cikkek, tanulmányok publikálásához, illetve az e körökhöz kapcsolódó nézetek megvitatásához biztosít virtuális teret
gyűjtők, szakemberek és érdeklődők számára. A Fórum célja mindezen keresztül az ismeretterjesztés és a gyűjtői utánpótlás nevelése.

II. A FÓRUM VEZETÉSE

2.§ (1) A Fórum vezetését adminisztratív jogokkal felruházott tagok (adminisztrátorok), valamint korlátozott adminisztrátori jogokkal felruházott tagok (moderátorok) látják el. (A továbbiakban: Vezetőség)

(2) A Vezetőség tagjait, a szerkesztőket a Fórum tagsága évente választja meg önkéntes jelölés alapján.

(3) Tevékenységük gyakorlása során a Vezetőség tagjai függetlenül és pártatlanul, a Fórum Szabályzatát e minőségükben is betartva kötelesek eljárni.

(4) A Vezetőség döntései nem képezik vita tárgyát.

A Vezetőség hivatali ideje

4.§ A Vezetőség tagjai a tisztséget megválasztásuktól számított egy évig töltik be.

A vezetőségi tagi státusz megszűnése

5.§ A vezetőségi tagi státusz megszűnik

a) a vezetőségi tag halálával,
b) a vezetőségi tag Fórumon való tagságának megszűnésével, vagy megszüntetése esetén,
c) a vezetőségi tag lemondásával,
d) az adminisztratív jogoktól való megfosztással.

A Vezetőség adminisztratív munkájának értékelése

6.§ (1) A Vezetőség vagy tagjai adminisztratív tevékenységének a jelen szabályzattal összefüggő értékelésére a fórum meghatározott témájában minden tagnak lehetősége van. A tag az értékelő véleményét a Vezetőség (vezetőségi tag) szabályzatba ütköző cselekménye, vagy mulasztása pontos megjelölésével jogosult előterjeszteni. A megjelölés akkor minősül pontosnak, ha a kifogásolt magatartás az arra mutató link, vagy az értékelő véleményhez csatolt kép által azonosítható. A pontos megjelölést nem tartalmazó értékelést a Vezetőség jogosult figyelmen kívül hagyni, illetve az értékelő vélemények témájából törölni.

(2) A szabályszerűen előterjesztett értékelő véleményt a Vezetőség köteles megvizsgálni és a tagot az értékelő véleményét tartalmazó hozzászólásban a vizsgálat eredményéről tájékoztatni.

(3) Többször ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a Vezetőség a vezetőségi tagot az adminisztratív jogoktól megfosztja.

A Vezetőség feladat- és hatáskörei

7.§ (1) A Vezetőség főszerkesztői és szerkesztői tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a Fórum működtetésével összefüggő adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) alapítják és adományozzák a Fórum kitüntetéseit, az adományozást közzéteszik,
c) képviselik a Fórumot harmadik személyek irányába,
d) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
e) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(2) A Vezetőség moderátori tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a rájuk ruházott adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
c) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(3) A Vezetőség az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott hatásköreit nem vezetőségi tagra korlátozott mértékben és határozott időre átruházhatja.

8.§ (1) A Fórum Szabályzatának megsértése esetén a Vezetőség az érintett taggal (tagokkal) szemben szankciót alkalmaz. A szükségesség és arányosság követelményének szem előtt tartásával ezek a következők lehetnek:

a) figyelmeztetés,
b) a Szabályzatot sértő megnyilvánulás figyelmeztetés nélküli törlése,
c) határozott időre történő eltiltás,
d) végleges hatályú kitiltás.

(2) A szankciók alkalmazására lehetőség szerint a fentiek által meghatározott rendben kerül sor, ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén azonban a fenti sorrendtől a Vezetőség eltérhet, illetve több szankciót együttesen alkalmazhat.

(3) A Vezetőség az a) pont szerinti szankciót privát üzenet formájában alkalmazza, a c), és d) pontok szerinti szankciók alkalmazását az erre hivatott helyen közzéteszi.

III. TAGSÁG LÉTESÍTÉSE ÉS TARTALMA

9.§ (1) A Fórum bárki által látogatható, korlátozott mértékben hozzáférhető, a nem regisztrált látogatók bizonyos, tagsághoz kötött használati lehetőségekkel nem rendelkeznek.
(2) A regisztráció nyilvános, bárki számára elérhető.
(3) A regisztrálással a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Fórum Szabályzatát. A regisztráció befejezésével a látogató taggá válik.
(4) A Fórum lehetőséget biztosít a tagoknak a Fórum tevékenységi körébe illő cikkek és tanulmányok publikálására, valamint érdeklődésre számot tartó hírek megjelentetésére. A Fórum tagjait alanyi jogon illeti meg minden fórumbeli aktivitásban való részvétel lehetősége, a hozzászólás és a privát levelezőrendszer használatának joga.

IV. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

10.§ (1) A tagi viszony megszűnik

a) a tag halálával,
b) a tag regisztrációjának tag általi törlésével,
c) a tag regisztrációjának - inaktivitás miatt - a Vezetőség általi törlésével,
d) végleges hatályú kitiltással.

(2) A Fórum tagja saját regisztrációját bármikor törölheti. A regisztráció önkéntes törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(3) A Fórum Vezetősége törölheti a regisztrációját annak a tagnak, aki az évente legalább egyszer elvégzésre kerülő vizsgálatot megelőző két évben nem lépett be a Fórumra. A regisztráció inaktivitás miatti törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(4) Végleges hatályú kitiltás esetén a kitiltott nem lehet újra a Fórum tagja. Kitiltott személy új regisztrációja esetén a Fórum Vezetősége a kitiltott regisztrációját figyelmeztetés nélkül törli.

IV. A TAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

11.§ (1) Egy tag csak egyetlen regisztrált azonosítóval rendelkezhet.

(2) A több azonosítóval regisztrált tagokat a Fórum Vezetősége – figyelmeztetést követően – kitiltja a Fórumról.

12.§ (1) A tag saját belátása szerint adja meg a profiljában szereplő adatokat, valamint tölti fel a maga választotta profilképet. A tagok felé a minimális elvárás egy tetszőleges profilkép feltöltése. A megadott adatok, illetve a profilkép nem tartalmazhatnak jogszabályba ütköző, obszcén, szélsőséges, másokat sértő vagy provokáló közlést, szimbólumot. A megadott adatok, illetve a profilkép tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) A tag aláírásában a Fórum kitüntetéseinek szalagsávsorán kívül egyéb szöveg vagy más adat nem szerepelhet! A szalagsávsor szerepeltetéséről vagy mellőzéséről a tag maga dönt.

13.§ A Fórum használata során a tag a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, valamint a Fórum rendeltetésének és céljának megfelelően köteles eljárni, e körben különösen köteles tiszteletben tartani a többi tag személyét és véleményét.

14.§ A Fórum használata során tilos:
a) a Fórum céljával és rendeltetésével összeegyeztethetetlen,
b) jogszabálysértő,
c) szélsőséges, pártpolitikai vagy
d) diszkriminatív jellegű írások, képanyagok beküldése, illetve a fórumokban, hozzászólásokban ezek megjelenítése, valamint bármilyen típusú, a Fórumon megjelenő közlésben mást sértő, személyeskedő, trágár megfogalmazás megjelenítése.

15.§ (1) A tag felelős a honlapon közzétett írásáért, hozzászólásáért, a beküldött képanyagért, azok hitelességéért és jogtisztaságáért; ezek tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) Amennyiben a beküldött anyag nem saját forrásból származik, kötelező a forrást feltüntetni!

16.§ (1) A tagok az általuk feltöltött tartalommal szabadon rendelkeznek, e körben hozzászólásaikat módosíthatják, képeiket törölhetik, az általuk indított témák, vagy témakezdő képeik törlését azok hivatkozással való megjelölésével kérhetik a Vezetőségtől.

(2) A Fórum Vezetősége fenntartja a jogot, hogy amennyiben a képek, illetve hozzászólások módosítása, törlése esetén a fórum egységessége sérül, a közlemény, a téma, vagy a hozzászólás (vagy más tagnak a törölt tartalomra adott reakciója) értelmét veszti, a közleményt, témát, hozzászólást a Fórumról törölje.
(3) A Fórumra feltöltött képeket az oldal „Adattárában” a későbbiekben is szerepeltethetjük.

IV. A FÓRUM SZAKMAISÁGA

17.§ A Fórum szakmai vonatkozásokban mindenek előtt a tagok által készített és beküldött anyagokra épül, ugyanakkor bátorítja és támogatja a szakirodalomra történő, kellő bizonyító erejű támaszkodást, s csak a szükséges mértékben veszi tudomásul a kizárólag internetes forrásokból származó anyagokon alapuló címképeket és vitaindítókat.

18.§ A Vezetőség fenntartja magának a jogot, hogy a honlap szakmaiságának és színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében elbírálja a beküldött kép- és írásos anyagokat, felülvizsgálja a hozzászólásokat, továbbá, hogy szükség szerint alakítsa a Fórum struktúráját és egyéb, célszerűnek vélt változtatásokat hajtson végre.

19.§. Az egyes részterületeken folyó szakmai munka színvonalának emelése és jobb összehangolása érdekében a Vezetőség a 6.§ (2) bekezdése értelmében témavezetőket kérhet fel az adott témakörben nagy tapasztalattal rendelkező tagok közül. A témavezetői feladatkör ellátása adminisztratív jogokkal nem jár, de mint közösségi feladatvégzés esik számításba az előmeneteli rendszerben.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

20.§ A Fórum előmeneteli rendszerének, a Fórum kitüntetéseinek leírását külön rendelkezés tartalmazza. A Szabályzatnak ezen járulékos szabályok is részét képezik.

21.§ A jelen Szabályzat 2019. február hó 17. napján lép hatályba.

22.§ Azok a tagok, akik a Szabályzat fenti rendelkezéseit nem fogadják el, törölhetik regisztrációjukat. A regisztrációnak a Szabályzat hatálybalépését követő 30 napon túli fenntartását a Vezetőség úgy értelmezi, hogy a tag a Szabályzatot megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

1  2  3  4  5  6  7  Következő   >] Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project